La Fundació FOESSA convoca el V Concurs d’Investigació Realitzada

Podrà concórrer fins al 17 de novembre qualsevol obra inèdita, no presentada simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat

La Fundació FOESSA acaba de convocar el V Concurs d’Investigació Realitzada, al qual podrà optar qualsevol obra inèdita, no presentada simultàniament en cap altre concurs ni editada en cap modalitat.

Segons les BASES del Concurs, les obres presentades “tindran caràcter de recerca pròpia ja realitzada, tant qualitativa com quantitativa, bé sobre la base de dades primaris, secundaris o tots dos, i és necessari que almenys dos terços del contingut girin al voltant d’ella”.

Així mateix, “les investigacions hauran de versar sobre les temàtiques incloses en els tres eixos fonamentals que sintetitzen les línies d’investigació de la Fundació FOESSA: Estructura social i desigualtat; Agents i actors socials; i Dimensió internacional del desenvolupament i processos globals “.

Podran optar al Premi totes les persones majors d’edat que ho desitgin, qualsevol que sigui la seva nacionalitat o procedència; que siguin autors i titulars de tots els drets d’autor inherents al projecte que presenten; que les obres que presentin estiguin sempre escrites en idioma castellà i no corresponguin a autors morts amb anterioritat a l’anunci d’aquesta convocatòria. Les obres podran ser individuals o col·lectives.

El termini d’admissió d’originals acaba el dia 17 de novembre de 2019, a les 24:00 hores. La presentació al premi implica per a l’autor o autors l’acceptació íntegra i incondicional de les Bases de la convocatòria, així com el consentiment de l’autor a la divulgació de l’obra presentada en cas de resultar premiada.

El Jurat estarà compost per experts reconeguts en l’àmbit de les ciències socials i la seva decisió, que serà comunicat personalment a l’autor del treball guanyador, es farà públic a través de la pàgina web de l’organització (www.foessa.es). La comunicació de la decisió es realitzarà en el mes de desembre de 2019. El premi podrà ser declarat desert i la decisió del jurat serà inapel·lable.

El Premi consistirà en la publicació de l’obra guardonada en la Col·lecció d’Estudis de la Fundació FOESSA. Càritas Espanyola serà la responsable d’aquesta edició.