Càritas i la transparència

Des de la seva constitució, Càritas Diocesana de Terrassa publica diferents informacions com a exercici de transparència i rendició de comptes, tant davant dels seus col·laboradors i col·laboradores, com davant la ciutadania.

 • La publicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina les obligacions de transparència de les associacions i fundacions que exerceixen majoritàriament les seves activitats a Catalunya i que perceben fons públics. Aquest nova Llei afecta la nostra organització, ja que som una entitat de règim especial que percep fons privats i també ajuts públics.

 

Atenent al que comenta l’esmentada llei, en aquest apartat procedim ha publicar:

 • Informació institucional i organitzativa

  1.1. Normativa aplicable
  Càritas Diocesana de Terrassa gaudeix de personalitat jurídica canònica, havent estat erigida per l’Ordinari de la diòcesi –el senyor bisbe Josep Àngel Saiz Meneses – i té la seva personalitat jurídica amb la seva inscripció en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia. Es regeix pels Estatuts aprovats el 19 d’octubre de 2012, i per la normativa que li és aplicable del Codi de Dret Canònic i, subsidiàriament (d’acord amb el que disposa el cànon 1290), del Codi de Dret Civil de Catalunya.

  Atenent la naturalesa jurídica de la nostra institució, la normativa que ens és aplicable és:

 • Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

  2.1. El Pla anual d’activitats
  Les activitats que actualment es desenvolupen segueixen el Pla Director 2014-2020, aprovat l’any 2014. Si vols consultar-lo, clica aquí.

  Si vols consultar el treball efectuat per Càritas, pots consultar les Memòries aquí.

  2.2. Els comptes anuals i l’Informe d’Auditoria
  Càritas es finança majoritàriament a través d’ingressos privats, tot i que també compta amb el suport d’algunes administracions públiques.

  Els nostres comptes anuals estan auditats per l’empresa Cabrera & Villagrasa Associats, SL.
  Aquí pots consultar els resultats dels informe de les auditories.

  2.3. Les retribucions del personal de Càritas
  Les retribucions dels professionals de Càritas estan recollides al Conveni col·lectiu de treball de Càritas Diocesana de Barcelona (vigent per a als professionals de Càritas Diocesana de Terrasa), signat per representants de l’empresa i pels representants dels treballadors el dia 17 de juliol de 2013, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 12 de desembre de 2013. El pots consultar a: http://www.ccoo.cat/ceres/documents/convenis/0000021193.pdf. En el mateix, a l’annex II estan publicades les taules salarials per al 2011.

  Aquest Conveni col·lectiu de treball se signà per al període 2011-2015. Actualment està denunciat legalment i restem pendents de la seva pròrroga, modificació o renúncia definitiva.

  2.4. L’inventari de patrimoni
  L’inventari de patrimoni de Càritas Diocesana de Terrassa.

  En propietat i usufructes:
  Finca rústica 1-2. Collserola
  Finca rústica 3. Collserola
  Josep Miquel. Sabadell
  CL Rocabuquera. Sabadell
  Duran i Sors, 11. Sabadell
  Salut 150. Sabadell
  Casellas 1. La Garriga
  CTRA nova 137 2C. La Garriga
  CTRA nova 137 4A.  La Garriga
  CTRA nova 137 4C. La Garriga
  ST Sebastian, 278 2 1. Sabadell
  ST Sebastian 278 PK. Sabadell
  Jacquard 56. Sabadell
  Pisos en propietat, en lloguer
  Alfonso XIII, Sabadell
  ST Maria Claret, Sabadell
 • Gestió administrativa

  3.1. Contractes
  L’òrgan responsable de la nostra entitat en matèria de contractació és el director general, el senyor Salvador Obiols i Gras.
  No hi ha contractes signats en el període auditat.

  3.2. Convenis
  Relació de convenis vigents, amb indicació de la data, les parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions, i el període de vigència.
  No hi ha convenis en el període.

  3.3. Ajuts i subvencions
  Relació d’ajuts i subvencions rebudes al 2015, tot indicant l’import i l’objecte.

  ANY DEMANDA NOM SUBVENCIÓ NOM ENTITAT IMPORT APROVAT
  2015 Directe obres Duran i Sors Diputació 80.000,00
  2015 Directe nominativa Ajuntament de Granollers 4.500,00
  2015 Benestar social, extraordinària Generalitat Catalunya 107.646,72
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 29.352,00
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 0,00
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 12.750,00
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 20.000,00
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 50.051,00
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 5.000,00
  2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 25.700,00
  2015 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 12.500,00
  2015 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 11.000,00
  2015 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 22.000,00
  2014 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 12.500,00
  2015 Programa operatiu Fondo Social Europeo 42.250,13
  2015 Xarxa habitatge d’inserció Generalitat Catalunya 7.200,00

III. DIFUSIÓ EXTERNA SOBRE CÀRITAS I LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
A més a més de fer pública aquesta informació al nostre web, la informació es pot trobar en el portal Transparència Catalunya: www.transparenciacatalunya.cat