Càritas i la transparència

PRESENTACIÓ

Des de la seva constitució, Càritas Diocesana de Terrassa ha fet públiques diferents informacions com a exercici de transparència i rendició de comptes, tant davant dels seus col·laboradors i col·laboradores, com davant la ciutadania.

La informació habitual que fèiem pública ha estat la següent:

 • Missió, visió i valors de l’entitat.
 • Programes, projectes i serveis.
 • Actuacions anuals en l’àmbit de l’acció social, la sensibilització i la denúncia.
 • Comptes anuals: procedència dels ingressos i aplicació de les despeses.
 • Els mitjans a través dels quals fèiem pública aquesta informació han estat:
  • A la pàgina web de Càritas Diocesana de Terrassa: www.caritasdiocesanaterrassa.cat.
  • Memòries anuals (d’activitat i econòmica).
  • Presentacions de les memòries anuals en roda de premsa.
  • Tramesa de notes de premsa sobre les memòries anuals.
  • Tramesa postal a totes les persones i entitats col·laboradores (socis i donants, tant físics com jurídics, voluntaris, professionals, administracions públiques i altres organitzacions).
 • La publicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern determina les obligacions de transparència de les associacions i fundacions que exerceixen majoritàriament les seves activitats a Catalunya i que perceben fons públics. Aquest nova Llei afecta la nostra organització, ja que som una entitat de règim especial que percep fons privats i també ajuts públics.
 • Atenent al que comenta l’esmentada llei, en aquest apartat procedim a fer publicitat activa en els àmbits que indica la llei:
 1. Informació institucional i organitzativa.
 2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial.
 3. Gestió administrativa: contractes, convenis i ajuts i subvencions.

 

PUBLICITAT ACTIVA DE CÀRITAS EN RELACIÓ A LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA

1. Informació institucional i organitzativa

1.1. Missió
Càritas és una entitat de l’Església catòlica que té com a objectius  principals orientar, coordinar i realitzar  l’acció social i caritativa de l’Església, amb la finalitat d’ajudar a la promoció humana i al desenvolupament integral de les persones.

La missió de Càritas consisteix a acollir i treballar amb les persones en situació de pobresa i necessitat, perquè siguin protagonistes del seu propi desenvolupament integral, des del compromís de la comunitat cristiana. Inclou l’acció social, la sensibilització de la societat i la denúncia de les situacions d’injustícia.

Si vols conèixer els valors, la visió, algunes dades generals i uns breus trets històrics, pots clicar aquí: http://caritasdtr.org/qui-som-2/

1.2. Activitats
Tal com indica la missió de Càritas, les activitats de la nostra organització s’orienten en tres grans línies d’actuació: l’acció social, la sensibilització i la denúncia.

Pel que fa l’acció social, aquesta es desenvolupa a través de 8 programes:

 1. Acollida i acompanyament.
 2. Suport a les necessitats bàsiques.
 3. Familia i infància.
 4. Formació.
 5. Laboral.
 6. Inclusió social.
 7. Habitatge.
 8. Vellesa.

 

Per aprofundir més en les activitats de Càritas, podeu consultar: http://caritasdtr.org/que-fem/

1.3. Normativa aplicable
Càritas Diocesana de Terrassa gaudeix de personalitat jurídica canònica, havent estat erigida per l’Ordinari de la diòcesi –el senyor bisbe Josep Àngel Saiz Meneses – i té la seva personalitat jurídica amb la seva inscripció en el Registre d’Entitats Religioses del Ministeri de Justícia. Es regeix pels Estatuts aprovats el 19 d’octubre de 2012, i per la normativa que li és aplicable del Codi de Dret Canònic i, subsidiàriament (d’acord amb el que disposa el cànon 1290), del Codi de Dret Civil de Catalunya.

Atenent la naturalesa jurídica de la nostra institució, la normativa que ens és aplicable és:

 

1.4. Estatuts i número de registre de l’entitat
Els Estatuts de la nostra entitat es van aprovar el 19 d’octubre de 2012 pel senyor bisbe Josep Àngel Saiz Meneses. Si vols consultar els Estatuts, pot clicar aquí:

http://caritasdtr.org/wp-content/uploads/2013/12/2012_10_19_CDTR_AC_Estatuts_RED.pdf

Càritas Diocesana de Terrassa està registrada amb el número 8617-SE/C del Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia, de conformitat amb l’establert per l’article 5 de la Llei orgànica 7/1980, de 5 de juliol, de Llibertat Religiosa. La inscripció es va efectuar el 21 de juny de 2013:

2013_06_21_CDT_ARX_Inscripció_Registre_Entitats_Religioses

Documentació complementària:

 • Decret 15/12 de 19 d’octubre de 2012 del Bisbat de Terrassa pel qual s’erigeix Càritas Diocesana de Terrassa: 2012_10_16_CDT_ARX_Erecció_de_Càritas_Diocesana
 • Certificat de modificació de canvi de domicili de l’entitat, efectuat el 17 de febrer de 2015, aprovat pel Consell Diocesà de Càritas el 29 de gener de 2015: 2015_02_17_BT_Notificació_Modificació_Estatuts_canvi_seu_CDTR
 • Targeta d’Identificació Fiscal. El nostre número d’identificació fiscal és el R08101934A:      2013_01_24_CDT_ARX_Número_Identificació_Fiscal (provisional). XL

1.5. Composició dels òrgans de govern

Els òrgans de govern de Càritas Diocesana de Terrassa són:

 • El Consell Diocesà de Càritas.
 • La Direcció.
 • L’Equip Directiu.
 • Les Comissions de Treball (consultives).

 

El Consell Diocesà és l’òrgan permanent de govern, representació i gestió de Càritas Diocesana. Actual està en procés de renovació. De moment, estat format per:

 1. Mons. Josep Àngel Saiz, bisbe de Terrassa.
 2. Mons. Salvador Cristau, bisbe auxiliar i vicari general.
 3. Sr. Salvador Obiols, director general.
 4. Sra. Pilar Taché, secretària general i cap d’Acció Social.
 5. Mn. Josep M. Oca, delegat episcopal de Pastoral Social.
 6. Mn. Joan Carles Montserrat, vicari episcopal de la Zona Pastoral Collserola.
 7. Mn. Fidel Catalán, vicari episcopal de la Zona Pastoral Vallès Occidental.
 8. Mn. Josep Monfort, vicari episcopal de la Zona Pastoral Vallès Oriental.
 9. Mn. Josep Esplugas, arxiprest de Terrassa.
 10. El Cap de l’àrea d’administració i finances.
 11. Sra. Amèlia de Juan, cap de l’àrea de desenvolupament institucional.
 12. Sra. Cora Mazo, cap d’acció social.
 13. Sr. Esteve Renom, representat de la zona pastoral de Sabadell.
 14. Sr. Rafael Gómez-Olivé, representant de la zona pastoral Collserola.
 15. Sra. Carme Mimó, representant de la zona pastoral Collserola.
 16. Sra. M. Rosa Cristany, representant de zona pastoral de Terrassa.
 17. Sra. M. Teresa Securún, representant de la zona pastoral Vallés Oriental.
 18. Sr. Josep Puig Domènech, representant de la zona pastoral Vallés Oriental.
 19. Sr. Josep Matarrodona, representant de zona pastoral de Terrassa.
 20. Sra. Teresa Ortiz, representant de la zona pastoral del Vallés Oriental.
 21. Sr. Francesc Clapés, representant de la zona pastoral del Vallés Oriental.

La Direcció està formada per:

 1. Sr. Salvador Obiols i Gras, director general.
 2. Sra. Pilar Taché i Sererols, secretària general.

L’Equip Directiu de Càritas Diocesana de Terrassa està format per:

 1. Sr. Salvador Obiols, director general.
 2. Sra. Pilar Taché, secretària general i cap d’Acció Social.
 3. El cap de l’àrea d’Administració i Finances.
 4. Sra. Amèlia de Juan, cap de l’àrea de Desenvolupament Institucional.
 5. Sra. Cora Mazo, cap de l’Equip Territorial Terrassa.

Les comissions de treballs són grups que assessoren a la Direcció. Les comissions de treball estan formades fonamentalment per voluntaris i per professionals de CDTR. Es reuneixen mensualment.

Per aquest 2016 funcionaran quatre comissions de treball:

 1. Comissió d’Acció Social.
 2. Comissió d’Economia i Finances.
 3. Comissió de Comunicació i Sensibilització.
 4. Comissió de Formació i Voluntariat.

 

2. Gestió econòmica, pressupostària i patrimonial

2.1. El Pla anual d’activitats
Les activitats que actualment es desenvolupen segueixen el Pla Director 2014-2020, aprovat l’any 2014. Si vols consultar-lo, clica aquí:
http://caritasdtr.org/download/2014_10_15_CDTR_DG_Pla_Director.pdf

De l’Acció Social de Càritas Diocesana de Terrassa se’n van beneficiar l’any 2014 77.726 persones d’arreu de la diòcesi de Terrassa, a través de les 123 parròquies dels 54 municipis vallesans. Si vols consultar el treball efectuat per Càritas al 2014, pots consultar la Memòria 2014:
http://caritasdtr.org/download/informes/Caritas_memoria_2014.pdf

Tota aquesta feina és possible gràcies als 1.600 voluntaris i voluntàries, que comptem amb el suport de 42 professionals remunerats.

Pel que fa la previsió d’ingressos i de despeses pel 2016 és la següent:

Ingressos: 2.677.995,67
Despeses: 2.677.909,22

2.2. Els comptes anuals i l’Informe d’Auditoria
Càritas es finança majoritàriament a través d’ingressos privats, tot i que també compta amb suport d’algunes administracions públiques.

Els comptes anuals.

Els nostres comptes anuals estan auditats per l’empresa Cabrera & Villagrasa Associats, SL. Aquí pots consultar l’Informe d’auditoria:
http://caritasdtr.org/download/informes/auditoria_2015.pdf

2.3. Les retribucions del personal de Càritas
Les retribucions dels professionals de Càritas estan recollides al Conveni col·lectiu de treball de Càritas Diocesana de Barcelona (vigent per a als professionals de Càritas Diocesana de Terrasa), signat per representants de l’empresa i pels representants dels treballadors el dia 17 de juliol de 2013, i publicat al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, el 12 de desembre de 2013. El pots consultar a: http://www.ccoo.cat/ceres/documents/convenis/0000021193.pdf. En el mateix, a l’annex II estan publicades les taules salarials per al 2011.

Aquest Conveni col·lectiu de treball se signà per al període 2011-2015. Actualment està denunciat legalment i restem pendents de la seva pròrroga, modificació o renúncia definitiva.

2.4. L’inventari de patrimoni
L’inventari de patrimoni de Càritas Diocesana de Terrassa.

En propietat i usufructes:
Finca rústica 1-2. Collserola
Finca rústica 3. Collserola
Josep Miquel. Sabadell
CL Rocabuquera. Sabadell
Duran i Sors, 11. Sabadell
Salut 150. Sabadell
Casellas 1. La Garriga
CTRA nova 137 2C. La Garriga
CTRA nova 137 4A.  La Garriga
CTRA nova 137 4C. La Garriga
ST Sebastian, 278 2 1. Sabadell
ST Sebastian 278 PK. Sabadell
Jacquard 56. Sabadell
Pisos en propietat, en lloguer
Aalfonso XIII, Sabadell
ST Maria Claret, Sabadell

3. Gestió administrativa

3.1. Contractes
L’òrgan responsable de la nostra entitat en matèria de contractació és el director general, el senyor Salvador Obiols i Gras.
No hi ha contractes signats en el període auditat.

3.2. Convenis
Relació de convenis vigents, amb indicació de la data, les parts que el signen, l’objecte, els drets i les obligacions, i el període de vigència.
No hi ha convenis en el període.

3.3. Ajuts i subvencions
Relació d’ajuts i subvencions rebudes al 2015, tot indicant l’import i l’objecte.

ANY DEMANDA NOM SUBVENCIÓ NOM ENTITAT IMPORT APROVAT
2015 Directe obres Duran i Sors Diputació 80.000,00
2015 Directe nominativa Ajuntament de Granollers 4.500,00
2015 Benestar social, extraordinària Generalitat Catalunya 107.646,72
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 29.352,00
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 0,00
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 12.750,00
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 20.000,00
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 50.051,00
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 5.000,00
2014 IRPF 2014 Ministeri AA Socials 25.700,00
2015 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 12.500,00
2015 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 11.000,00
2015 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 22.000,00
2014 Benestar social, ordinària Generalitat de Catalunya 12.500,00
2015 Programa operatiu Fondo Social Europeo 42.250,13
2015 Xarxa habitatge d’inserció Generalitat Catalunya 7.200,00

 

III. DIFUSIÓ EXTERNA SOBRE CÀRITAS I LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA
A més a més de fer pública aquesta informació al nostre web, la informació es pot trobar en el portal Transparència Catalunya: www.transparenciacatalunya.cat