Llegat de vida

Has viscut una vida entre els teus –familiars, amics, coneguts – has deixat un llegat de vida entre els qui t’estimaven; però el teu cor et demana més: transcendir el teu amor a les generacions del futur, amb el desig de fer un món més just i solidari.

Aquest desig el pots fer a través d’un llegat solidari. Un llegat solidari és l’expressió escrita i signada de la teva voluntat de contribuir a la justícia social més enllà de la teva vida.

Per fer-ho, has de deixar escrit el teu desig en el teu testament, per tal que, un cop en una altra vida i respectant els drets dels teus hereus i hereves, refermis el teu compromís amb les persones més desafavorides de la nostra comunitat.

 • Per què és recomanable fer testament?

  Fer testament és recomanable perquè és un procediment ràpid, senzill, econòmic i és útil per decidir sobre la destinació del patrimoni i evitar així problemes a posteriori a familiars i cercles pròxims. El testador (la persona que fa testament) pot ordenar els seus desitjos i saber que es compliran quan no hi sigui.

 • L’únic testament vàlid és el que faig davant de notari?

  La tipologia de testaments és variada. L’opció que es recomana, per ser la més freqüent i segura és el testament obert (davant notari). La utilització d’un o altre dependrà de les circumstàncies o de l’elecció del testador.

 • On puc localitzar al notari més proper al meu domicili?

  Si vols saber el notari més proper al teu municipi, pots consultar el web: www.notariado.org/guia

 • Si en algun moment canvio d’opinió, puc canviar el meu testament?

  Sí, el testament o última voluntat es pot canviar tantes vegades com es vulgui.

 • Quant em costaria cada vegada?

  Dependrà de l’opció o tipus de testament que es vulgui fer. Així, l’hològraf (redactat a mà pel propi testador) no té cost, però després els costos són més grans ja que després de la mort cal sotmetre’l a un procediment judicial a instància de part i protocol·litzar-lo notarialment.

  El cost del testament notarial dependrà del preu que estipuli el Govern per aranzel. El preu actual s’aproxima als 40 € per testament quan no superi els 2 folis (que solen ser la majoria). Anotem que sempre és molt més recomanable fer un testament davant notari.

 • Com es divideix una herència?

  Amb caràcter general, llevat de les excepcions de drets forals de les diferents comunitats autònomes, i sempre que hi hagi descendents amb dret a l’herència, el Codi Civil estableix la divisió de l’herència en tres parts:

  • El terç de legítima: Es reparteix entre els fills i filles a parts iguals. Si algun d’ells ha mort, hereten els seus descendents per dret de representació, per estirps. 
  • El terç de millora: El testador té certa disponibilitat sobre aquesta part a l’hora d’adjudicar. S’ha de repartir també entre fills i descendents, però no necessàriament a parts iguals. Es pot beneficiar a uns fills davant d’altres. 
  • El terç de lliure disposició: El testador pot deixar-lo a qui vulgui, sigui familiar o no, i pot ser un tercer o una persona jurídica. Sobre aquesta part pot decidir amb absoluta llibertat.
 • Quins són hereus forçosos?

  També se’ls anomena legitimaris, són en primer lloc, els fills i descendents (tant fills/es com néts) respecte dels seus pares i ascendents (comprèn també als avis); en segon lloc, i a falta de descendents, es considera hereus forçosos als pares i ascendents respecte dels seus fills i descendents. A més dels anteriors, en tot cas, el vidu o vídua.

 • Què és un pacte sucessori?

  Un pacte successori és el convingut entre dues persones per heretar una d’elles els béns de l’altra o succeir recíprocament, o perquè succeeixi un tercer de comú acord. El Codi Civil (dret comú) prohibeix aquest tipus de testament, però certs Drets Forals si ho permeten, com en el cas de l’aragonès i el català.

 • Què és un marmessor?

  És aquella persona designada pel testador en el seu testament per administrar els seus béns i dividir-los entre els hereus, d’acord amb les disposicions establertes en el document. El càrrec de marmessor és voluntari.

 • En el cas que vulgui deixar a una organització sense ànim de lucre un llegat, puc fer-ho?

  Un llegat es pot deixar a la persona en particular que es vulgui, entenent com a persona tant a la física com a la jurídica. Dins de la categoria de persona jurídica estarien les institucions, públiques o privades, el que inclou a les Organitzacions No Lucratives (ONL).

 • Què els puc llegar a les ONL?

  Es poden llegar coses concretes (un immoble, un cotxe, joies, una obra d’art…) o coses genèriques, per exemple un percentatge del patrimoni, diners o accions. L’única limitació legal és respectar la quota de la legítima dels hereus forçosos, mai sobrepassar-la.

 • Qui s’encarregarà de notificar i lliurar el llegat a l’organització quan jo no estigui?

  Els hereus estan obligats per llei a la notificació i al lliurament dels llegats. També els notaris tenen obligació de comunicar les disposicions d’aquest tipus als òrgans administratius competents que exerceixin el protectorat sobre les fundacions.

 • Puc llegar a més d’una organització?

  Sí, es pot llegar a més d’una organització, respectant sempre l’herència legítima.

 • Hi ha entitats que estiguin exemptes de l’Impost de Successions?

  Les entitats sense fins lucratius no estan subjectes a l’Impost de Successions i Donacions i, respecte d’aquests llegats estan exemptes en l’Impost sobre Societats.

Per a més informació:

Departament de Patrimoni i Logística de Càritas Diocesana de Terrassa:

Tel. 931 433 984.
patrimoni@caritasdiocesanaterrassa.cat
Campanya Legado Solidario. Càritas participa d’aquesta plataforma informativa.
www.legadosolidario.org.