Projecte Centre Sara

centre sara càritas diocesana de terrassaCENTRE SARA

20 anys al servei dels més vulnerables

 .

.

El Centre Sara és un projecte que atén a persones afectades pel 9 vih/sida que es troben en una situació de vulnerabilitat i exclusió social.

centre sara caritas diocesana de terrassa

No hem d’oblidar la visió negativa de la malaltia que continua tenint la nostra societat i que segueix generant situacions d’exclusió i tracte diferent, que afegit a la problemàtica social (manca d’habitatge, dificultats d’inserció laboral, addicions, pensions baixes (PNC), xarxa

social i familiar trencada, etc.) provoca que aquestes persones es trobin en una situació de patiment i aïllament que els fa molt difícil trobar alternatives i esperança de canvi.

L’objectiu del nostre projecte és acompanyar a aquestes persones en el camí de recuperació de la seva màxima autonomia tot tenint en compte les capacitats i limitacions de cadascú.

centre sara caritas diocesana de terrassaLa nostra tasca pretén tenir un sentit holista amb les persones ateses; entenent la persona com un ésser biopsicosocial, i un sentit de denúncia vers la situació de vulnerabilitat social en què es troven immersos.

El model pedagògic que defineix i caracteritza la nostra intervenció educativa es situa dins de la tendència humanista. Des d’aquest enfocament es dedueix una manera particular d’atendre a la persona i una manera d’entendre l’educació com un procés dinàmic, integral i compensador.

Aquest procés educatiu suposa un compromís en la tasca d’ajudar les persones a les que va dirigida la intervenció, en el seu procés de socialització, desenvolupament i afrontament dels problemes i situacions adversos que succeeixen en la pròpia realitat, tenint en compte que és la pròpia persona qui rep l’ajuda, que sigui l’autèntic protagonista de la seva història, la seva vida i de trobar els recursos necessaris per enfrontar-se a la realitat que li toca viure.

Tot aquest procés es reflecteix en la tasca quotidiana del Centre que està emmarcada en un seguit d’activitats dissenyades per treballar en tots els àmbits (personal, col·lectiu, laboral, salut, cura de l’entorn, consciència crítica, etc.).

Cada persona té un pla de treball individual que permet tractar amb més especificitat cada cas a la vegada que es troba envoltada d’una dinàmica col·lectiva i interrelacional que permet treballar aspectos grupals i de dimensió comunitària.

Destacaria l’activitat de tallers manuals que té l’objectiu de donar ocupació, treballar la motricitat fina, el treball en equip, etc., i que té la seva culminació en cada fira en la que participem; així com l’activitat de jardineria que té l’objectiu de donar ocupació, col·laborar en el manteniment de l’entorn, saber esperar per veure resultats, etc.

centre sara càritas diocesana de terrassaAquesta activitat de jardineria ara fa un any donà el seu fruit en el Projecte Terranova que es dedica al manteniment i disseny de jardins, projecte que dóna ocupació remunerada en format de beca a tres dels nostres residents i que treballa amb ells tot un seguit d’hàbits més encaminats a un futur formatiu i laboral.

Totes aquestes activitats tenen un doble sentit: ajudar la persona a reestablir-se interiorment i projectar-la cap a un entorn social on es pugui desenvolupar com a ciutadà.

Aquesta tasca és fruit de tots, de l’esforç de cada persona, verdaders protagonistes, de l’esforç d’un equip educatiu que treballa colze a colze, d’un cos de voluntaris amb el seu saber estar, del personal de Càritas amb el seu suport i de la ciutat de Sabadell amb la seva acollida.